Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » QR | Pamätná tabuľa pri príležitosti 135. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Závode

QR | Pamätná tabuľa pri príležitosti 135. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Závode

Dr. Ferdinand Jozef Huttya

1850 – 1913

Notár, organizátor a propagátor Narodil sa v Skalici 

a pochovaný je v Závode

Podieľal sa na správe obce Závod a bol jej poradným aj výkonným orgánom. Bol úradnou osobou a garantom verejných listín s autentifikačnou právomocou, pomáhal spravovať súkromný majetok obyvateľov, zveľaďoval majetok obce a podporoval jej urbanistický rozvoj.


Inicioval a organizoval založenie hasičského spolku v roku 1887. Zaslúžil sa o propagáciu dobrovoľníctva a ľudskej solidarity, o podporu organizovanej záchrany ľudských životov, ako aj o systém účinnej ochrany majetku obce a jej obyvateľov. Významne sa podieľal na vedení Dobrovoľného hasičského zboru, kde dosiahol jeho organizačný, personálny a technický rozvoj. Zaslúžil sa, aby hasiči pozdvihli verejný život v obci a podľa zakladateľskej listiny podporovali verejné spoločenské podujatia a cirkevné slávnosti.

Zápisnica o založení DHZ v Závode v roku 1887Zakladatelia Dobrovoľného hasičského zboru 

a buditelia hasičskej myšlienky v Závode:


Ferdinand Jozef Huttya, Štefan Benkovič, 

Vendelín Vrablec, Ferdinand Milac, 

Ján Žák, Pavel Stanek, Štefan Šurina, Vendelín Dojčák


Pamätná tabuľa je umiestnená na budove starého Kultúrneho domu od kostola. Slávnostne odhalená bola 15.10.2022.

 

Mimoriadne sa zaslúžil o organizovanie stavby novogotického kostola sv. Michala archanjela v rokoch 1893-1897. Pomohol obci splniť tereziánske a jozefínske opatrenia podľa nového zákona z roku 1876 o zákaze pochovávania pri kostoloch v intraviláne. Aj vďaka jeho úsiliu zostala zachovaná funkcia starobylého pietneho miesta na historickom návrší, kde od roku 1339 nad močarinou stál stredoveký gotický, o niekoľko storočí renesančne upravený kostol Navštívenia Panny Márie, ktorý bol v roku 1963 vyhlásený za štátnu kultúrnu pamiatku a nesporne je najhodnotnejšou stavebnou pamiatkou širšieho južného Záhoria.

Organizačne a finančne podporoval výstavbu novej, o 558 rokov mladšej, sakrálnej stavby v centre obce s pôdorysom šošovkovitého tvaru, ktorého nížinu pod pätou návršia dovtedy tradične tvorila vodná plocha jazera napĺňaného spodnou vodou. Nevšedné úsilie venoval postaveniu chrámu na dubových a jelšových koloch zatlčených do mäkkého močaristého dna, systému odvodňovania a spevneniu nestabilného základu, keď spojil obyvateľov  obce a organizoval podľa tzv. kolíkového systému ich solidárnu účasť na výstavbe dominanty s konským záprahom aj bez neho.

Úsilie spevniť hlboký základ monumentálneho, pôvodne plánovaného dvojvežového chrámu si dokonca vyžiadalo upustiť od výstavby jednej veže a jej hmotu umiestniť pod chrámom. Talianski architekti, ktorí boli autormi projektu a dozerali na jedinečnú stavbu, ponechali západnú vežu v pôvodnej výške 40,02m a tiež vnútornú klenbu kostola v neobvyklej výške 13m. Podľa dobového svedectva koľko materiálu vidíme nad zemou, toľko ho bolo treba použiť aj pod zemou.

Významne sa zaslúžil o podporu vzdelanosti a zriadenie novej budovy obecnej školy v rokoch 1894-1899, pre ktorú tiež organizoval náročnú kultiváciu močaristej parcely na južnom brehu jazera, aby sa duchovný život a vzdelanostný rozvoj obce sústredili priamo do jej centra. Na tomto mieste, v historickej budove školy s výhľadom na vstupný portál kostola sv. Michala archanjela, počas prvej polovice 20. storočia získavali mladé generácie vzdelanie až do konca roku 1950.

Pamätná tabuľa je venovaná pamiatke obetavého človeka a jeho
spolupracovníkov, ktorí sa významne podieľali na budovaní a rozvoji našej obce.

Z úcty k jeho dielu a z vďaky za ich spoluprácu bola 15. 10. 2022 slávnostne odhalená
pri príležitosti 135. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Závode
a 125. výročia vysvätenia kostola sv. Michala archanjela v Závode.

Hlavní predstavitelia obce Závod z čias výstavby kostola sv. Michala archanjela:
Ján Ťažký – kňaz, správca farnosti, Martin Diviak – richtár, Ferdinand Jozef Huttya – notár

Výstavba kostola sv. Michala archanjela v strede obce na mieste vtedajšieho jazera, rok 1895