Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Dobroľná hasičská zbierka

Dobroľná hasičská zbierka

!!! ZBIERKA JE UŽ UKONČENÁ !!! 

Celková vyzbieraná suma … 3 395,63 EUR

ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ NÁM PRISPELI…

(Zoznam darcov bude čoskoro zverejnený)

Obecné Zastupiteľstvo v Závode predĺžilo uznesením č. 37/2013 zo dňa 31.05.2013 čas konania zbierky do 30.11.2013 !!!

Obec Závod – Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod

Vyhlásenie dobrovoľnej hasičskej zbierky

Obec Závod podľa § 9 ods. 1 zákona č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a lotériach a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, podľa §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 58/2012 Obecného zastupiteľstva konaného v Závode dňa 10. 10. 2012

v y h l a s u j e

dobrovoľnú verejnú zbierku

na financovanie prístavby budovy hasičskej zbrojnice

Usporiadateľ zbierky: Obec Závod, Sokolská 243, 908 72 Závod,  IČO: 00310158

Účel zbierky: Prístavba budovy hasičskej zbrojnice na vytvorenie adekvátnych hygienických podmienok na zabezpečovanie rôznych kultúrnych podujatí konajúcich sa v obci a pre členov dobrovoľného obecného hasičského zboru.

Miesto konania zbierky: Obecný úrad v Závode, Sokolská 243, 908 72 Závod

Čas konania zbierky: od 1.11.2012 do 31.5.2013

Spôsob konania zbierky: na novozriadený účet č. 3203259016/5600 v Prima banka Slovensko, a.s., alebo vkladom v hotovosti do pokladne Obecného úradu – zbieracou listinou v počte 10 ks overenou obcou Moravský Sv. Ján.

Osoby zodpovedné za konanie zbierky: Ing. Peter Vrablec, starosta obce

Vyúčtovanie zbierky: O výsledkoch zbierky a použití zbierkou získaných finančných prostriedkov bude informovať občanov starosta obce a Obecné zastupiteľstvo.

Kontrolu použitia finančných prostriedkov zbierky vykoná hlavný kontrolór obce.

Vyhlásenie dobrovoľnej hasičskej zbierky bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Závod č. 58/2012 zo dňa 10. 10. 1012.

zbierka plagát

Ing. Peter Vrablec

starosta obce