Webové sídlo obce Závod!|nedeľa, 26 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Organizácie a združenia » Zákl.org. – Jednota dôchodcov Závod

Zákl.org. – Jednota dôchodcov Závod

Jednota dôchodcov na Slovensku – ZO Závod

Začiatkom novembra 2003 obnovil svoju činnosť klub dôchodcov, neskôr po zaregistrovaní Jednota dôchodcov na Slovensku – Základná organizácia Závod.

J. W. Goethe : ,,Zostarnúť nie je umenie, umenie je vedieť starobu znášať.“

Uvedomili sme si, že pomáhať a prekonávať ťažkosti spojené v starobe, udržiavať kontakty medzi sebou, stretávať sa v kolektíve a tak zaháňať zlé myšlienky a smútok je veľmi potrebné.

V našom klube sa stretávame každú stredu od 14:00 – 17:00 hod a poriadame tiež rôzne akcie a podujatia. Klub sa nachádza v priestoroch KD v Závode na prízemí.

Pozývame všetkých, ktorí majú záujem prísť medzi nás, posedieť, podebatovať, spríjemniť si chvíle pri spoločenských hrách v príjemnom prostredí pri šálke kávy či dobrom čaji.

Tešíme sa na stretnutia…

Výbor ZO JDS, Závod

Zakladajúca listina ZO JDS


Jednota dôchodcov Slovenska

Občianske združenie vzniklo v roku 1990 a v súčasnosti (rok 2012)  zastupuje záujmy asi 76-tisíc seniorov. Na Slovensku žije asi 960-tisíc starobných a celkovo zhruba 1,3 milióna penzistov. Úlohou združenia je pomáhať pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku, poskytovať im sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc, podporovať celoživotné vzdelávanie, organizovať kultúrne a spoločenské aktivity. Štruktúra združenia zahrnuje 8 krajských, 68 okresných a okolo tisícky základných organizácií po celom území republiky. Jednota dôchodcov je aj členom medzinárodných organizácií seniorov EURAG (Európska organizácia starších ľudí) a ESO (Európska seniorská organizácia). Na IX. sneme v júni 2012 sa jej novým predsedom stal Ján Lipiansky (64), vysokoškolsky vzdelaný ekonóm, ktorý pôsobil aj v komunálnej politike. Vo funkcii nahradil Kamila Vajnorského (72), ktorý zostal čestným predsedom.

 

 POĎAKOVANIE

Základná organizácia JDS v Závode usporiadala 26.11.2014 v KD Závod už tradičnú Katarínsku zábavu. ktorej sa zúčastnili dôchodcovia z jednotlivých obcí okresu Malacky.
Naše pozvanie prijali členovia základných organizácií JDS Malacky, Studienka, Malé Leváre, Veľké Leváre, Zohor, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Stupava, Plavecký Mikuláš, Plavecký Štvrtok, domáci Závodzania a medzi hosťami boli aj niektorí starostovia zúčastnených obcí, prednosta Okresného úradu Malacky Jozef Mračna a predsedníčka okresnej organizácie JDS Malcky Ružena Mrázová, ktorá privítala zúčastnených seniorov.
Po úvodnom privítaní v krátkom programe vystúpili deti z FS Závodzan pásmom piesní a tancov pod vedením manželov Hanzlíkových. Neskôr v priebehu tanečnej zábavy vystúpili aj dospelí krojovaní členovia tohto súboru, ktorí tancom a piesňami rozveselili seniorov. Obe vystúpenia mali veľký úspech, potešili a rozospievali celú sálu, za čo zožali obrovský potlesk. Úprimne blahoželám a ďakujem.
Súčasťou našej zábavy bola aj bohatá tombola (108 cien), do ktorej vecnými darmi prispeli členovia nášho klubu, miestni podnikatelia, spoločné organizácie, zúčastnené základné organizácie JDS okresu Malacky, za čo im patrí srdečná vďaka. Ďakujeme aj za finančný príspevok.
O príjemnú zábavu sa postarala aj hudobná skupina D- KVINTET pod vedením kapelníka Pavla Slezáka, ktorá výborne hrala do tanca i na počúvanie.
Nesmiem zabudnúť ani na našich členov ZO JDS, ktorí sa postarali o prípravu sály, napečenie závodských koláčov – osúškov, obsluhu a prípravu občerstvenia. Pričinili sa, aby od nás seniori odchádzali spokojní a v dobrom na nás spomínali. Ďakujem!
Ďakujem aj pracovníčkam obecného úradu, ktoré boli nápomocné pri „písomnostiach“ a musím vyzdvihnúť aj ochotu starostu obce ing. Petra Vrableca, ktorý nám vychádzal vo všetkom v ústrety a nemalou mierou sa podieľal aj pri organizovaní tohto stretnutia. Odmenou za to všetko jemu a nám boli rozžiarené oči detí a spokojné úsmevy odchádzajúcich seniorov. Čas sa naplnil a ukončil naše stretnutie. Čo dodať na záver?!
Dovidenia za rok na „Katarínskej“ v Závode!

Eva Eglová, predsedníčka ZO JDS Závod

 

SPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU ZA UPLYNULÉ 10 – ROČNÉ OBDOBIE

Milé dámy a páni, Vážení hostia!

Dovoľte mi, aby som Vás privítala na dnešnom slávnostnom posedení pri príležitosti 10. výročia od založenia základnej organizácie JDS v Závode.
Vítam aj našich hostí:
– Žofiu Lomnickú, predsedkyňu KO JDS v Bratislave,
– Ruženu Mrázovú, predsedkyňu OO JDS v Malackách,
– Ing. Petra Vrableca, starostu obce.

PROGRAM:
1. Privítanie členov, hostí
2. 10. výročie založenia ZO JDS v Závode
3. Príhovory hostí
4. Občerstvenie
5. Záver

Nedá mi, aby som sa v spomienkach nevrátila a nezaspomínala na november 2003, keď na podnet OÚ a členiek sociálnej komisie Zdeny Žáčkovej a Anny Malinovej bola obnovená činnosť klubu dôchodcov.

Na úvodnom stretnutí, ktoré bolo 5. novembra 2003 sa zišlo 37 dôchodcov. Starosta obce Jozef Gajda nám ponúkol časť knižnice – čitáreň alebo priestory „svadobky“, ktoré sme si dočasne vybrali na naše stretnutia. (neskôr sme sa presťahovali do klubových priestorov KD) Po vzájomnej dohode nás vybavili: rýchlovarná kanvica, 3 sady šálok, 3 sady pohárov, rádiomagnetofón, spoločenské hry, vyšívané obrusy (Mária Švecová, Anna Švecová), káva a rôzne časopisy a krížovky (Viera Králová).

A tak sme začali svoju činnosť ako klub dôchodcov. Zvolili sme si 9-členný výbor a rozdelili funkcie nasledovne:
Predseda – Eva Eglová
Tajomník – Mária Švecová
Pokladník – Michal Hrúz
Členky výboru – Agneša Schreiberová, Mária Zámečníková, Mária Boďová, Elena Boďová
Revízna komisia – Anna Trajlínková, Jozefína Vilémová

Vypracovali sme si plán činnosti na rok 2004 a odhlasovali sme členský príspevok 50,- SK a poplatok za kávu a čaj 5,- SK. Pretože sme nemali žiadne finančné príjmy usporiadali sme si raz mesačne „klubovú tombolu“, do ktorej prispeli samotní členovia, zakúpili si lístky po 10,- SK a takto sme pomaly získavali peniažky. Zúčastňovali sme sa aj prezentácií výrobkov, kde nám za účasť zaplatili na každého člena a aj sme prenajímali náš klub na uvedené akcie, ktoré nám OÚ ponechával.
Neskôr sme sa dozvedeli, že v Malackách je organizácia, ktorá združuje dôchodcov a tak nám v pátraní pomohla referentka OÚ – Katarína Stanková, ktorá nám zistila a sprostredkovala stretnutie s predsedníčkou Okresnej organizácie JDS v Malackách, Žofiou Lomnickou.
A tak sa 10. novembra 2004 konala zakladajúca schôdza ZO JDS v Závode, na ktorej sa zúčastnilo 40 dôchodcov.
Hosťami boli starosta obce Jozef Gajda, členky sociálnej komisie Zdena Žáčková a Anna Malinová a predsedníčka OO JDS v Malackách Žofia Lomnická, ktorá oboznámila prítomných s cieľmi a úlohami JDS, uzatvorenými dohodami o spolupráci JDS a samosprávou obce a odovzdala časopis „Tretí vek“ a materiál z celoslovenskej konferencie z príležitosti október – mesiac úcty k starším. Prítomní dôchodci verejným hlasovaním odsúhlasili založenie ZO JDS v Závode a predsedníčke Eve Eglovej odovzdala p. Lomnická pečiatku JDS. Novozvolenému výboru ZO popriala veľa síl v práci s dôchodcami a starostu obce poprosila o pomoc a spoluprácu OcÚ v Závode, ktorú starosta obce vo svojom príhovore aj prisľúbil. V súčasnosti má ZO JDS 80 členov.
Vstupom nášho klubu a založením ZO JDS sa zmenil život nášho klubu. Činnosť ZO sa začala odvíjať podľa stanov JDS, život a činnosť ZO riadi a zabezpečuje výbor ZO na čele s predsedníčkou, na základe plánu práce a finančného rozpočtu schváleného členskou schôdzou. Členská schôdza sa koná 2x ročne. Na prvej sa predkladá členom ZO JDS správa o činnosti a plnení uznesení prijatých na výročnej členskej schôdzi a správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu za pol roka. Druhá členská schôdza ZO sa koná v októbri. Výbor ZO JDS sa stretáva každú prvú stredu v mesiaci. Celá činnosť ZO podlieha kontrole revíznej komisie, ktorá je zvolená členskou schôdzou pozostávajúcou z 3 členov pod vedením predsedníčky pani Anny Trajlínkovej. Revízna komisia prevádza kontrolu hospodárenia 2-krát ročne. Výsledky revízie predkladá členskej schôdzi a podáva správu aj na OO JDS. Predsedníčka ZO JDS je členkou predsedníctva OO JDS v Malackách, ktorého sa zúčastňujú zástupcovia všetkých ZO v rámci okresu Malacky. Výbor OO JDS týmto priamo riadi činnosť a oboznamuje ZO s uznesením vyšších orgánov JDS. Všetka činnosť ZO JDS je dokladovaná zápisnicami. Stretávame sa každú stredu od 14:00 do 17:00 hod., kde každý zúčastnený člen potvrdí účasť svojim podpisom.
Členky našej ZO JDS sa v spolupráci s OcÚ zapájajú do života obce. Naše členky sú nápomocné pri obliekaní mladých do kroja, pri tvorbe čepcov a boli nápomocné pri zriaďovaní „sedliackej izby“, obstarali stôl, lavice, 2 ks stoličky (tie sa žiaľ pri rekonštrukcii KD stratili), pani Mária Švecová priviezla kolísku s bábikou, ušila perinky a darovala aj starodávnu truhlu, zaobstarali starú keramiku, vyšívané konopné plachty, obrusy, dečky a posteľ je z roku 1926, periny, poštáre a iné predmety. Našou snahou bolo priblížiť mladšej generácii kroje a predmety, ktoré slúžili ľuďom ku každodennému životu a nesú v sebe pečať minulosti.
Zúčastňujeme sa všetkých akcií poriadaných obecným úradom, či je to už kultúrny život našej obce, organizovanie brigád pre skrášľovanie obce, naši členovia sa zúčastňujú volieb ako členovia, či predsedovia volebných komisií. Tešíme sa dobrej spolupráci s inými OZ v obci: DHZ Závod; poľovnícke združenie; ZŠ s MŠ, ktorá nám je nápomocná pri organizovaní našich podujatí tým, že nám prispievajú vecnými alebo finančnými príspevkami. Tešíme sa aj dobrej spolupráci ZO JDS ostatných obcí, čoho výsledkom sú naše stretnutia, ktoré organizujú a v hojnom počte sa ich aj zúčastňujeme. Medzi prvými organizáciami Malackého okresu na Plese seniorov vo Viničnom, ktorý organizovalo Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, bola práve naša ZO JDS. V súčasnosti sa pre veľký záujem koná v Inchebe Bratislava, ktorý každoročne navštevujeme.
V rámci nášho okresu sa vytvorilo Združenie obcí Enviropark Pomoravie, so sídlom v Gajaroch, ktorého členom je i naša obec. Poriadava pre seniorov podujatia zamerané športovo ako napr. „kdo gumákem dálej dohodzí“ a vianočné posedenie zamerané na súťaž v pečení vianočného pečiva, krúžok šikovných rúk – výroba adventných vencov, občerstvenie, program a rozvoz. Je už zvykom, že väčšina ľudí, keď sa končí rok, bilancuje čo v ňom bolo dobré a čo treba vylepšiť. Ja sa chcem s vami podeliť a pripomenúť vám aktivity a radosť z práce v našom klube. K dispozícií Vám predkladám kroniky, v ktorých máte možnosť si zaspomínať na jednotlivé podujatia, ktorých sme sa zúčastnili.
Pre zaujímavosť uvediem niektoré z nich:
Mesiac január:
– každoročné novoročné posedenie s novoročným vinšom
– ľudový krojový ples v Čejkoviciach
– ples seniorov v Bratislave
Mesiac február:
– ženský chmat s pochovávaním basy vo Vysokej
– pochovávanie basy v Závode
Mesiac marec:
– MDŽ (popoludnie s poéziou)
– kurz ovládania práce na PC v ZŠ
– slávnosť vŕby v Drösingu (predaj koláčov, výšiviek, kraslíc, košíčkov,…)
Mesiac apríl:
– Viazanie venca pred KD Závod
– výstava kvetov Flóra v Bratislave
Mesiac máj:
– 1. máj (mája pred KD a v obci)
– okresné športové hry v obciach okr. Malacky
Mesiac jún:
– krajské športové hry
– Závodské Bezchleba hody
– Juniáles Veľké Leváre
Mesiac júl – august:
– celoslovenské športové hry
– Chorvátsko, rekreácie, zájazdy, výlety
Mesiac september:
– župná olympiáda
– celoslovenská výstava „Zlaté ruky“ (bábiky v krojoch)
Mesiac október:
– Október – mesiac úcty k starším
– rekondično-liečebné pobyty v kúpeloch
Mesiac november:
– uctenie pamiatky padlých v I. a II. svet. vojne
– Katarínska zábava
Mesiac december:
– Enviropark Pomoravie , stretnutie dôchodcov, vianočné viazanie adventných vencov
– Vianoce v klube (výzdoba stromčeka, medovníčky, koledy)
– čokoládovňa v Kitsse (exkurzia, nákupy)
Počas rokov sme sa zúčastňovali rôznych reklamných akcií, besied, prednášok a zdravej výžive, o prírodných účinkoch aloe vera, bezpečná jeseň života – o trestnej činnosti páchanej na senioroch, beseda s príslušníkmi policajného zboru MA – používanie reflexných prvkov, na MZ SR – nebojte sa, pýtajte sa lekárov!, výstavy – Závod minulosť a súčasnosť v Malackách, „Zlaté ruky“ – kroj. bábiky, Termálny park Veľký Meder, divadelné predstavenia.
„Konc jak živé – prehliadka ľud. rozprávačov“ (krajská súťaž) súčasne sa konal krst knihy Terézie Kvapilovej.
Organizujeme tiež zbierky obnoseného šatstva.

Naša ZO JDS dostala poďakovanie tohto znenia:
Obec Závod udeľuje ďakovný list Jednote dôchodcov na Slovensku Základnej organizácii Závod za ochotu a pomoc pri budovaní našej obce. Ceníme si Vašu priazeň a podporu a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu v budúcnosti.
Čo dodať k prednesenej správe za uplynulé desaťročie?
Niekomu sa zdá, že je toho málo, že sa niektoré akcie opakujú, že nič nové neprinášajú. Všetko sa nedá zachytiť, opísať na pár stránkach, všetko sa nedá popredu naplánovať, nie každé uznesenie sa nedá splniť na 100 %. Každodenný život prináša nové prekvapenia, nové radosti, ale i starosti a prekážky, pri realizácii našich plánov. To, čo som sa vám snažila pripomenúť vo svojej správe je len trocha z toho, čo sme spoločne prežili. Je to výsledok práce obetavých ľudí, ktorí obetovali kúsok súkromného života pre spoločnú vec, aby sa ten dôchodcovský vek stal krajší, radostnejší a aby sme na našich stretnutiach zabudli aspoň na chvíľku na každodenné starosti.
Dovoľte mi na záver, aby som opäť poďakovala všetkým naším hosťom, pánovi starostovi i zamestnancom OcÚ Závod za každoročnú finančnú, administratívnu i vecnú pomoc a poskytnutie priestorov pre naše podujatia.
Nakoniec mi dovoľte, aby som sa poďakovala výboru ZO, ktorí sa príkladne stará o činnosť našej ZO JDS v Závode. Ďakujem za príkladnú prácu predsedníčke revíznej komisie Anne Trajlinkovej a jej členkám.
Zároveň pokladám za povinnosť poďakovať všetkým členom ZO JDS, naša činnosť a výsledky sú aj vaša zásluha, pretože bez členskej základne nemôže existovať a fungovať žiadna spoločenská organizácia.
Počas tých 10-tich rokov sme sa rozlúčili a odprevadili na poslednej ceste viacerých našich členov, ktorým osud a choroba nedopriali, aby si v pokoji a zdraví užívali jeseň života.

Česť ich pamiatke!

Všetko sa môže opakovať, len život sa neopakuje a preto sa správajme voči sebe úprimnejšie a buďme voči sebe tolerantní. Snažme sa jeden druhému skôr pomáhať ako si ubližovať, pretože aj slovom sa dá ublížiť…

Eva Eglová
predsedkyňa ZO JDS Závod