Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 30 júna, 2022
PRÁVE STE TU: Home » O obci » Enviropark Pomoravie

Enviropark Pomoravie


Nafta a.s. a Nadácia SPP podporujú rozvoj mikroregiónu Enviropark Pomoravie aj v r. 2016 - viac v článku

Predstavitelia obcí Gajary, Veľké Leváre, Malé Leváre, Kostolište, Jakubov, Studienka a Závod sa rozhodli združiť a realizovať projekty v rámci spoločne prijatej akceptovateľnej a prospešnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, ktorá je podporovaná okrem iného aj z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ. Inštitucionálne činnosť Združenia obcí Enviropark Pomoravie zabezpečuje nezisková organizácia Enviropark Pomoravie založená a registrovaná v roku 2007. Koncom roka 2008 sa k združeniu obcí pripojila aj obec Láb.

Enviropark Pomoravie je pomenovanie koncepcie, rozvojovej filozofie, územia priemyselného ,,enviromentálneho“ parku, partnerstva (inštitúcie) subjektov pôsobiacich na území obcí v povodí hraničnej rieky Morava a na území združených obcí spolu cca 270 km2, cca 16 500 obyvateľov, cca 30% rozlohy okresu Malacky.

www.enviroparkpomoravie.sk


Preambula:
,, My, obyvatelia obcí Gajary, Jakubov, Kostolište, Láb, Malé Leváre, Studienka, Veľké Leváre a Závod (miestnej a regionálnej komunity) sme presvedčení, že spoluprácou vo fungujúcom partnerstve dosiahneme kvalitné uspokojovanie materiálnych, duchovných a sociálnych potrieb a záujmov ako našich, tak i záujmov našich detí, sociálno-ekonomických partnerov a návštevníkov pri rešpektovaní hodnôt prírody a v súlade s únosnou kapacitou krajiny a jej zdrojov.“


Spoločnosť NAFTA a.s. prostredníctvom Nadácie SPP v mesiaci jún 2016 darovala neziskovej organizácii Enviropark Pomoravie dotáciu vo výške 18 000,- EUR na financovanie projektov zameraných na deti, mládež a seniorov nášho mikroregiónu.
(t.j. obce: Láb, Jakubov, Kostolište, Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre, Závod, Studienka. )


Spomínané finančné prostriedky sa využijú na financovanie projektov:

 enviro-vybijanaPrvý projekt je zameraný na deti a mládež na Základných školách. Žiaci zo 7 Základných škôl (I. a II.stupeň – Láb, Jakubov, Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre, Závod, Studienka) zápolia medzi sebou vo florbale a vybíjanej. Finálovým turnajom v novembri bude predchádzať 1 predkolo v októbri, z ktorého výsledky sa zratúvajú. Na každej Základnej škole v rámci mikroregiónu prebehli v mesiaci jún športové hry enviro-vybijana-zavod/behy na krátke a dlhé trate, skoky do diaľky z miesta a rozbehom, hody, štafety, výtvarná súťaž,…/. Do týchto aktivít boli zapojené celé triedy vrátane pedagógov. Víťazi jednotlivých kategórií postúpili na „Olympijský festival“, ktorý sa konal dňa 23.6.2016 v Studienke.


♣Zavŕšením aktivít spojených so školopovinnými deťmi a mládežou bude talentová súťaž pod názvom „Enviropark Pomoravie hľadá talent“, ktorá sa uskutoční dňa 6.12.2016 v epp-talent-2016Kultúrnom dome v obci Závod. Prostredníctvom tejto súťaže majú žiaci možnosť sa odprezentovať v speve, tanci, hre na hudobný nástroj, vo výtvarnom umení a vlastnej tvorbe. V rámci talentovej súťaže bude zlatým bodom programu vystúpenie speváčky CELESTE BUCKINGHAM.


Všetci účastníci podujatí majú zabezpečenú dopravu, celodenné občerstvenie a hodnotné ceny nielen pre víťazov jednotlivých kategórií, ale i pre všetkých zúčastnených.

Do všetkých aktivít bude zapojených približne 1300 detí a žiakov zo Základných škôl v rámci mikroregiónu Enviropark Pomoravie.


enviro-seniori-sportDruhý projekt je zameraný na našich seniorov. V druhej polovici roka 2016 sme naplánovali dve podujatia: v prvej polovici júla sa na futbalovom štadióne v Kostolišti uskutočnil „Športový deň pre seniorov“. Na tomto podujatí sa zúčastnilo približne 200 seniorov, ktorí zápolili v disciplínach ako hod gumákom na cieľ, beh s balónom, hod olympijskými kruhmi, hod šípkami do terča, hod loptičkami na cieľ a beh s lyžicou a pingpongovou loptičkou na čas. Priaznivé počasie a dobrá nálada nás sprevádzali po celý deň. Všetci účastníci mali zabezpečenú dopravu, občerstvenie a umiestnení na prvých troch priečkach z každej disciplíny aj hodnotné ceny.

seniori-zavod-enviro♣ Dňa 9.12.2016 sme si pre našich seniorov pripravili podujatie pod názvom „Vianočné posedenie spojené so súťažou kreativity a pečenia koláčov“. Miestom konania, ako to v posledných rokoch býva, je vzhľadom na jeho kapacitu Kultúrny dom v obci Jakubov. Toto podujatie je zamerané na súťaž v pečení vianočných koláčikov a na kreativitu, možnosti odprezentovania sa ručnými prácami /výšivky, háčkovanie,…/ spojené so samotným predajom vlastnoručne vyrobených výrobkov. Pripravené sú bohaté ceny, doprava, občerstvenie ako i hudobný program.

 

Do oboch aktivít bude zapojených cca 700 seniorov.
O jednotlivých projektoch vás budeme informovať priebežne.


Spracovala: Zuzana Caunerová
Enviropark Pomoravie n.o.
Hlavná 67, 900 61 Gajary