Webové sídlo obce Závod!|streda, november 14, 2018
PRÁVE STE TU: Home » Dokumenty » VZN – Všeobecne záväzné nariadenia obce ZÁVOD » Nový archív VZN
  • Hladaj :

Nový archív VZN

VYHĽADÁVANIE VZN PODĽA KATEGÓRIE:

* Dane * Komunálny odpad * DSS * Voda a Kanalizácia-(VVaVK) * Nájomné * Voľby * Trhovisko * 
* Služby OÚ * Poriadky * ZŠ s MŠ * Nezaradené VZN *

Číslo/dodatok VZN Všeobecné záväzné nariadenie Kategória Status
Zoznam VZN Obce Závod
01 VZN o prevode bytov a nebytových priestorov z vlastníctva obce do vlastnícta Majetok Platné
02 VZN o školskom obvode ZŠ na území obce ZŠ s MŠ Platné
03 VZN o prevádzkovom poriadku verejných pohrebísk Poriadky Platné
03/1 VZN 03 – Dodatok č. 1 Poriadky Platné
04 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dotácie Platné
05 VZN o obecnom vodovode a kanalizácii VV a VK Zrušené
05/1 VZN 05 – Dodatok č. 1 VV a VK Zrušené
05/2 VZN 05 – Dodatok č. 2 VV a VK Zrušené
06 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a na mzdy na žiaka Dotácie Nahradené
06/1 VZN 06 – Dodatok č.1 Dotácie Nahradené
06/2 VZN 06 – Dodatok č. 2 Dotácie Nahradené
06/3 VZN 06 – Dodatok č. 3 Dotácie Nahradené
06/4 VZN 06 – Dodatok č. 4 Dotácie Nahradené
07 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP obce Poriadky Platné
08 VZN o verejnom poriadku Poriadky Platné
09 VZN o trhovom poriadku Poriadky Platné
09/1 VZN 09 – Dodatok č. 1 Poriadky Platné
09/2 VZN 09 – Dodatok č. 2 Poriadky Platné
10 VZN pre stanovenie sadzieb nájomného za prenájom pozemkov,
bytových a nebytových priestorov
Nájomné Platné
10/1 VZN 10 – Dodatok č.1 Nájomné Platné
10/2 VZN 10 – Dodatok č. 2 Nájomné Platné
10/3 VZN 10 – Dodatok č. 3 Nájomné Platné
10/4 VZN 10 – Dodatok č. 4 Nájomné Platné
11 VZN – zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií Nezaradené Platné
11/1 VZN 11 – Dodatok č. 1 Nezaradené Platné
12 VZN o poplatkoch za úkony vykonávané OÚ Služby Zrušené
13 VZN o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané O=U Služby Platné
14 VZN o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia úhrady za poskytnutú službu Služby Platné
15 VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní Dane Platné
15/1 VZN 15 – Dodatok č.1 “Prevádzkový poriadok dočasného zberného dvora” Poriadky Nahradené VZN 31/1
16 VZN o miestnych daniach na rok 2012 Dane Nahradené
17 VZN o umiestňovaní reklamných a propagačných zariadení Nájomné Zrušené
18 VZN o dani z nehnuteľnosti Dane Platné
19 VZN o umiestňovaní volebných plagátov Služby Platné
20 VZN o nakladaní s odpadmi Komunálny odpad Platné
21 VZN Požiarny poriadok obce
(Zmenené na dokument obce)
Poriadky Zrušené
22 VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva Dane Platné
23 VZN o miestnom poplatku za užívanie verejného priestranstva Dane Platné
23/1 VZN 23 – Dodatok č.1 Dane Platné
24 VZN o miestnej dani za ubytovanie Dane Zrušené
25 VZN o miestnej dani za ubytovanie Dane Platné
26 VZN o miestnej dani za psa Dane Platné
27 VZN o miestnej dani za predajné automaty Dane Platné
28 VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Dane Platné
29 VZN o dani z nehnuteľnosti Dane Nahradené
30 VZN o verejnom poriadku Poriadky Nahradené
31 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi Komunálny odpad Platné
31/1 VZN 31 – Dodatok č.1 “Prevádzkový poriadok zberného dvora” Poriadky Platné
32 VZN o trhovom poriadku Poriadky Platné
33 VZN o trhovom poriadku pri príležitostnom predaji – jarmoku Poriadky Nahradené
34 VZN o rozsahu, určení a výške úrady za sociálne služby v DSS DSS Platné
35 VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb Služby Platné
35/1 VZN 35 – Dodatok č. 1 Služby Platné
36 VZN o rozsahu,spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby v DSS DSS Nahradené
36/1 VZN 36 – Dodatok č.1 DSS Platné
36/2 VZN 36 – Dodatok č. 2 DSS Platné
36/3 VZN 36 – Dodatok č. 3 DSS Platné
37 VZN o dani z nehnuteľnosti Dane Nahradené
37/1 VZN 37 – Dodatok č. 1 Dane Nahradené
38 VZN – Štatút o zložení a úlohách komisií OZ Poriadky Platné
39 VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja pri príležitostnom predaji – jarmoku Poriadky Platné
40 VZN pre stanovenie sadzieb nájomného za prenájom pozemkov,bytových
a nebytových priestorov vo vlastníctve obce
Nájomné Platné
40/1 VZN 40 – Dodatok č. 1 Nájomné Platné
41 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy Dotácie Platné
42 VZN o obecnom vodovode a kanalizáícii VV a VK Zrušené
43 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady Komunálny odpad Platné
44 VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov Služby Platné
45 VZN o nakladaní s komunálnym odpadom Komunálny odpad Platné
46 VZN o názvoch ulíc a verejných Poriadky Platné
47 VZN o chove, vodení a držaní psov Poriadky Zrušené
48 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dotácie Platné
49 VZN o pravidelnej miestnej verejnej autobusovej doprave Služby Platné
50 VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad Komunálny odpad Platné
51 VZN o dani z nehnuteľností Dane Nahradené
52 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka Dotácie Nahradené
53 VZN o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných palgátov Poriadky Platné
54 VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp VV a VK Nahradené VZN 57
55 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka Dotácie Platné
56 VZN – prevádzkový poriadok kultúrneho domu Poriadky Platné
57 VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp VV a VK Platné
57/1 Dodatok č. 1 k VZN o zneškodňovaní žúmp VV a VK Platné
58 VZN o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, ŠKD a prenájom telocvične Dotácie Platné
59 VZN o dodávke vody v čase jej nedostatku VV a VK Platné
60 VZN o zákaze hazardných hier Dane Platné


Návrhy nových VZN a dodatkov k VZN obce ZÁVOD