Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, november 26, 2020
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Zasadnutie OZ – 10.12.2020 (18:00)
 • Hladaj :

Zasadnutie OZ – 10.12.2020 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,
ktoré sa uskutoční
vo štvrtok 10.12.2020 o 18:00
v obradnej miestnosti OÚ Závod.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesení
 5. Informácia starostu o dianí v obci
 6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií
 7. VZN č.68/2020 o dani z nehnuteľností
 8. VZN č.69/2020 o miestnom poplatku za rozvoj
 9. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 10. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školských  zariadení na území obce Závod na rok 2021
 11. VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, drobnými stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora
 12. Zmena rozpočtu 2020
 13. Konsolidovaná účtovná závierka obce Závod k 31.12.2019
 14. Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2019
 15. Správa nezávislého audítora k auditu KÚZ a Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných predpisov k 31.12.2019
 16. Monitoring programového rozpočtu obce Závod k 30.06.2020
 17. Rozpočet obce Závod na rok 2021-2023, použitie rezervného fondu
 18. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
 19. Informácia hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
 20. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
 21. Rôzne
 22. Uznesenia
 23. Záver