Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 27 júna, 2022
PRÁVE STE TU: Home » NEWS » Ako pracovať s portálom elektronických služieb obce Závod

Ako pracovať s portálom elektronických služieb obce Závod 

Portál elektronických služieb obce Závod slúži pre potreby občanov a podnikateľov.

Vďaka tomuto portálu z pohodlia domova vybavíte všetku dostupnú agendu a povinnosti voči obci. Všetky zrealizované podania máte pod kontrolou, vďaka notifikáciam viete čo sa s vašim podaním práve deje. Môžete riešiť nielen svoje povinnosti, ale aj potreby, požiadavky a hájiť svoje práva.
Rýchlo a jednoducho získate všetky nevyhnutné informácie o obci. Portál vám ponúka možnosť aktívne sa spolupodieľať na správe veci verejných.


Elektronické služby

Portál je orientovaný na elektronické služby pri výkone samosprávnych funkcií. Ponúka informačné a transakčné služby. Prostredníctvom transakčných služieb sa vytvárajú podania cez elektronické formuláre. Tieto podania majú rovnakú právnu váhu ako klasické listové podanie.
Elektronické služby sú rozdelené podľa jednotlivých kategórií z pohľadu životných situácií a oblasti služieb. Filozofia životných situácií je založená na tom, čo človek prežíva a aké potreby a povinnosti život prináša. Toto kategorizovanie služieb zdôrazňuje orientáciu na občana, aby sa dokázal lepšie orientovať v spleti úradných pojmov a postupov. 

Ako vytvoriť elektronické podanie?

Elektronické podanie je možné vytvoriť prostredníctvom transakčnej služby. Po vyhľadaní konkrétnej transakčnej služby prejdite na vyplnenie elektronického formuláru.
Pri vypĺňaní elektronického formuláru postupujte podľa jednotlivých polí a záložiek formuláru. Formulárové polia s červeným pozadím sú povinné.
Vypĺňanie formuláru je rozdelené do niekoľkých na seba nadväzujúcich krokov. Systém automaticky overí správnosť zadaných údajov a až následne umožní používateľovi prechod do ďalšieho kroku.
V záverečných krokoch musí užívateľ potvrdiť súhlas so spracovaním osobných údajov a potvrdiť prehlásenie o pravdivosti vyplnených údajov. Ďalej je potrebné zvoliť adresáta podania a spôsob doručenia odpovede (elektronicky, poštou, osobne).
Vyplnený formulár je možné uložiť.

Služby, ktoré si vyžadujú použitie KEP (kvalifikovaný elektronický podpis) vyzvú užívateľa ešte pred odoslaním formulára k podpisu podania.
Podanie môže obsahovať aj prílohy. V prípade niektorých podaní sú prílohy povinné. Systém nekontroluje obsah priloženého dokumentu, t.j. za obsah priloženého dokumentu v plnej miere zodpovedá užívateľ. Pri službách vyžadujúcich KEP, musia byť aj prílohy podpísané KEP.
Ak užívateľ vyplnil formulár, použil KEP(ak to služba vyžaduje), vložil prílohu (ak to služba vyžaduje), systém povolí odoslanie podania.

Služby spojené s ohlasovaním závad a platením si nevyžadujú prihlásenie eID kartou (elektronický občiansky preukaz). Ostatné transakčné služby je možné využívať len po prihlásení sa eID kartou. Služba, ktorá si vyžaduje použitie KEP užívateľa k použitiu KEP vždy vyzve.

Kedy mám použiť KEP a kedy KEP nie je potrebný?

KEP (Kvalifikovaný elektronický podpis) a prihlásenie na portál určuje charakter nastavenia služby. Presnejšie povedané požadovaná úroveň zabezpečenia identity osoby, ktorá podanie odosiela.
Elektronické služby majú tri úrovne zabezpečenia identity užívateľa portálu.
 * Najnižšou úrovňou zabezpečenia je 1. stupeň. Tieto služby sú definované ako anonymné.
    Podanie môže urobiť každý užívateľ portálu. Jeho identita sa neoveruje žiadnym spôsobom.
 * Ďalším stupňom zabezpečenia identity je 2. stupeň.
   V tomto stupni pre odoslanie podania musí  byť pri odoslaní užívateľ prihlásený na portál pomocou svojej eID karty (elektronický občiansky preukaz). Pri odoslaní podania systém overí totožnosť užívateľa.
 * Posledný stupeň zabezpečenia identity užívateľa je 3. stupeň.
   Ten okrem funkcionality pre 2. stupeň zabezpečenia identity užívateľa vyžaduje použitie KEP (kvalifikovaný elektronický podpis) pri odoslaní podania. KEP je súčasťou eID karty. Formulár je možné vyplniť aj bez prihlásenia a použitia KEP.
Pre odoslanie formulára pri úrovni zabezpečenia 2. a 3. je potrebné použiť eID kartu.

Ako môžem vyhľadať služby?

Vyhľadávanie služieb prináša viacero možností. Základným spôsobom vyhľadávania služieb je pomocou fulltextového vyhľadávača. Do fulltextového vyhľadávača zadajte slovo alebo reťazec slov pre vyhľadávanú službu.

Ďalšie možnosti vyhľadávania sú pomocou radenia služieb do jednotlivých kategórií:

  • Životné situácie: elektronické služby na portály elektronických služieb obce Závod logicky členené podľa kategórií životných situácií. Tieto kategórie umožňuje pristupovať k požadovaným elektronickým službám tak, aby ich užívateľ vedel vyhľadať podľa toho čo práve v živote prežíva a akú požiadavku si jeho životná situácia vyžaduje riešiť.
  • Typ subjektu: obsah elektronických služieb je ďalej členený podľa cieľovej skupiny. Cieľovou skupinou môžu byť občania, podnikatelia. Medzi podnikateľov je možné zaradiť aj tie fyzické osoby, ktoré podnikajú. Zároveň sú podnikatelia z toho pohľadu aj všetky ostatné právnické subjekty.
  • Typov služieb: Elektronické služby sa ďalej členia podľa zamerania. Z tohto pohľadu rozoznávame dva typy služieb, informačné a transakčné. Informačné služby poskytujú informáciu o službe, často máju prepojenie na službu, ktorou je možné vytvoriť podanie. Okrem toho poskytujú štruktúrované informácie. Transakčné služby obsahujú jeden alebo viacero formulárov potrebných pre vytvorenie a odoslanie podania.

Služby môžete vyhľadávať pomocou filtra v záložke „Elektronické služby“ pomocou nastavenia filtra pre zobrazenie služieb, ktoré zodpovedajú nastaveným parametrom.